Realize & Analytica logos

טופס בקשת גיוס השקעה ליזמי אפליקציות סלולריות

מועדון המשקיעים Realize מעוניין בהצעות השקעה בתחומי האפליקציות הסלולריות.

במידה והינך יזם של אפליקציה, בין אם בשלב הרעיון, הפיתוח או השיווק, הינך מוזמן להגיש בקשה לקבלת השקעה באמצעות מועדון המשקיעים המאגד משקיעים פרטיים להשקעה ביוזמות ועסקים שונים.

בכדי להתחיל בבדיקת בקשתך, אנו צריכים מידע תמציתי זה. סודיות המידע תישמר בקפידה מירבית.

כדי לבקש לגייס השקעה לאפליקציה שלך, נבקשך למלא את טופס הבקשה הזה:

תיאור של האפליקציה ומטרתה
באיזה שלב היא נמצאת?
סכום ההשקעה המבוקש ומטרתו?
הערות/תוספות לאמור לעיל:
שמי המלא
תחום עיסוקי
טלפון נייד
כתובת מייל תקינה (חשוב)
הסכמתי לתנאים למטה

                     

תנאי הגשת הבקשה:

• הינך מצהיר כי לא קיבלת מאיתנו כל התחייבות ו/או הבטחה לגיוס כספי כלשהו.

• מספר היזמים המוצגים בפני הקבוצה, אם בכלל, מוגבל ולכן רק חלק מהמבקשים יזכו בהצגה במפני הקבוצה.

• הודעות וחומרים הנוגעים לבקשתך יישלחו באמצעות המייל. הינך מתבקש לספק מייל תקין ולעקוב אחר ההודעות.

• מנהל הקבוצה רשאי בכל עת עד קיומו של כל אירוע שלה - לבטל, לשנות או לדחות את האירוע לפי שיקול דעתו הבלעדי.

• המועדון אינו ממליץ ו/או מציע להשתתף בשום עסקה, ואין התחייבות מצד המועדון כי עסקה כלשהי תצא לפועל.

לשאלות, בירורים, תגובות, פרגונים ומה שעולה לכם בראש זה המקום: