תשובות לבוחן הכושר הפיננסי

17 בנובמבר 2012 שי באטון 18

×”× ×” התשובות לבוחן הפיננסי: 1 – מאזן של חברה משקף את הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה ליום מסוים. 2 – ריבית פריים היא ריבית […]